fbpx
Terapia pychologiczno- pedagogiczna

Fotolia 49253197 XSTerapia psychologiczno pedagogiczna kierowana jest  dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym: 

- z zaburzeniami rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera)
- nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym
- z trudnościami w uczeniu się
- z zaburzeniami koncentracji uwagi
- z zaburzonym rozwojem mowy
- przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole

Terapia psychologiczno-pedagogiczna kierowana jest do dzieci od 2 do 12 r.ż.

Celem terapii psychologiczno-pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju dziecka w zakresie:

 

- umiejętności społecznych
- rozwoju emocjonalnego
- różnych funkcji poznawczych (uwagi, pamięci, percpcji wzrokowej i słuchowej etc.)
- motoryki oraz grafomotoryki
- komunikacji, mowy czynnej i mowy biernej
- samodzielności i umiejętności samoobsługi
- naśladownictwa
- gotowości szkolnej 


Program zajęć tworzony jest w oparciu o wywiad i obserwację funkcjonowania dziecka w zakresie podstawowych sfer rozwoju. Oceniane są potrzeby dziecka oraz ustalany kierunek pracy terapeutycznej.

Terapia opiera się na sprawdzonych metodach terapeutycznych zgodnych z obecną wiedzą pedagogiczną, psychologiczną i neurobiologiczną. Oddziaływania i systemy motywacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka tak, aby zajęcia były efektywne i atrakcyjne dla dziecka oraz odbywały się w przyjaznej atmosferze.


Terapia ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem i jest prowadzona przez psychologa lub pedagoga specjalnego.