Terapia pychologiczno- pedagogiczna

Fotolia 49253197 XSCelem terapii psychologiczno-pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za rozwój dziecka w zakresie:

- umiejętności społecznych
- rozwoju emocjonalnego
- funkcji poznawczych
- percepcji wzrokowej
- percepcji słuchowej
- koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-ruchowo-słuchowej
- motoryki dużej i małej oraz grafomotoryki
- mowy czynnej i mowy biernej
- samodzielności i umiejętności samoobsługi
- kształtowania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
- naśladownictwa
- zdolności koncentracji uwagi
Program zajęć tworzony jest w oparciu o wywiad i obserwację funkcjonowania dziecka w zakresie podstawowych sfer rozwoju. Oceniane są potrzeby dziecka oraz ustalany kierunek pracy terapeutycznej.

Terapia opiera się na sprawdzonych metodach terapeutycznych zgodnych z obecną wiedzą pedagogiczną, psychologiczną i neurobiologiczną. Oddziaływania i systemy motywacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka tak, aby zajęcia były efektywne i atrakcyjne dla dziecka oraz odbywały się w przyjaznej atmosferze.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym
(2-10 lat):

- z zaburzeniami rozwojowymi (spektrum autyzmu)
- nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym
- z trudnościami w uczeniu się
- z zaburzeniami koncentracji uwagi
- z zaburzonym rozwojem mowy
- przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole


Terapia ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem i jest prowadzona przez psychologa lub pedagoga specjalnego