zespół

 • mgr Agnieszka Gola

  Aga

  Psycholog dziecięcy, terapeuta dziecięcy, terapeuta SI.

  Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalnością Społecznej Psychologii Klinicznej. 

  Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka. Od 2009 r. prowadzi terapię psychologiczną dzieci z problemami rozwojowymi (w tym z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu), problemami w sferze emocjonalnej i społecznej, trudnościami z moczeniem nocnym, masturbacją dziecięcą, specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Współpracuje z rodzicami udzielając konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa wychowawczego. Jako certyfikowany terapeuta SI prowadzi również konsultacje, diagnozy i terapie dzieci w zakresie integracji sensorycznej (w tym konsultacja małego dziecka 0-3).  

  Podyplomowo ukończyła Terapię Poznawczo-Beghawioralną Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie oraz II stopniowe certyfikowane szkolenie z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Posiada także uprawnienie pedagogiczne. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

  Ponadto odbyła wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii zaburzeń dzieci i młodzieży, terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, wspierania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (m.in. dysleksją) i nieharmonijnym rozwojem, terapii dzieci z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu. Odbyła praktyki i staże m.in. w warszawskim Zespole Szkół Specjalnych, w ośrodkach terapii autyzmu, w warszawskim Oddziale Opiekuńczo- Wychowawczym Specjalistycznego Ośrodka Dla Dzieci w Domu Dziecka nr 1 z zakresu pomocy psychologicznej krzywdzonym dzieciom, na oddziale psychiatrii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Pracowała w przedszkolach z oddziałami terapeutycznymi dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, przedszkolu integracyjnym- gdzie pełniła funkcję psychologa- terapeuty i kierownika zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w Ośrodku Naukowo-Terapeutycznym na stanowisku psychologa-terapeuty dziecięcego, w jednej z warszawskich fundacji dla dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz w Centrum Terapii Autyzmu.

  Założycielka i kierowniczka Pracowni Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny ETAPY.

  W Etapach prowadzi: konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze, diagnozy, terapię integracji sensorycznej, terapię psychologiczną i pedagogiczną, warsztaty i szkolenia dla rodziców, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci

   

 • mgr Katarzyna Kłosowska

  KasiaPsycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia

  Ukończyła m.in. studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagania i rozwoju dzieci, staż z zakresu Terapii dzieci z autyzmem, szkolenia i kursy z zakresu metod terapii dzieci, w tym wielospecjalistyczne diagnozowanie dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz interwencje w zakresie prawidłowości oraz zaburzeń rozwoju sensomotorycznego dziecka. W swojej pracy wielokrotnie wykorzystuje wiedzę zdobytą z zakresu AAC- wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji, Terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem z autyzmem, czy diagnozowania w oparciu o diagnozę profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi. Od 2010 roku nieprzerwanie pomaga dzieciom z autyzmem i innymi zaburzeniami z autystycznego spektrum, dzieciom nieśmiałym i wycofanym z kontaktów społecznych, dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze oraz ich rodzinom. Doświadczona w prowadzeniu socjoterapii z dziećmi przejawiającymi zburzenia emocjonalne i braki w sferze radzenia sobie z zachowaniami o podłożu afektywnym.
  W Etapach prowadzi terapię integracji sensorycznej, konsultacje i diagnozy SI.

  Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim do października 2018

 • mgr Małgorzata Gałązka

  IMG 20160713 135005Logopeda ze specjalizacją neurologopedyczną

  Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (specjalizacja: komunikacja językowa), Pomagisterskiego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia. Doświadczenie zawodowe zdobywała, praktykując w licznych placówkach oświatowych oraz służbie zdrowia. Pracowała jako wolontariusz w Centrum Zdrowia Dziecka, Stowarzyszeniu
  na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Rodzin Zastępczych, przedszkolach warszawskich, a także w ośrodkach terapeutycznych. Obecnie zajmuje się terapią logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych w przedszkolach oraz centrum medycznym w Warszawie. Poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach (ukończyła m.in. szkolenia z zakresu terapii ręki, AAC- komunikacji alternatywnej, Programu Językowego MAKATON).
  Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, spektrum autyzmu, a także w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami mowy i języka w wyniku uszkodzeń neurologicznych i chorób neurodegeneracyjnych.
  W Etapach prowadzi konsultacje, diagnozy neurologopedyczne.

 • mgr Sylwia Stępnicka

  sylwia-sLogopeda, pedagog specjalny.

  Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją logopedia oraz z modułem kompensacyjnym wychowanie przedszkolne. Tytuł magistra logopedii ogólnej i klinicznej otrzymała na Uniwersytecie Warszawskim. Odbywała praktyki w gabinetach logopedycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz placówkach kształcenia specjalnego na terenie Warszawy. Ukończyła szkolenia z zakresu: diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, opóźnionego rozwoju mowy oraz terapii ręki. Obecnie pracuje w publicznym przedszkolu, w którym prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi z opóźnionym oraz zaburzonym rozwojem mowy. A także zajęcia logorytmiczne.

  Obecnie w trakcie specjalizacji podyplomowej z neurologopedii. 

  W Etapach prowadzi konsultacje i diagnozy logopedyczne, terapię logopedyczną oraz grupowe zajęcia logorytmiczne.